Hlavní strana

Historie města

Historie města

Olomouc, dnešní stotisícová metropole v srdci Hané, odedávna patřila k nejvýznamnějším městům českého státu.

Historie města v kostce

Olomouc, dnešní stotisícová metropole v srdci Hané, odedávna patřila k nejvýznamnějším městům českého státu. Její dějiny se začaly psát před mnoha staletími…

 • již od mladší doby kamenné místo dnešní Olomouce vybíráno pro zakládání vesnic, důležitá křižovatka cest, doložen pobyt Římanů v Olomouci (dočasný tábor římských legií z konce 2. st. n. l.)
 • už v raném středověku jedno z hlavních center Moravy, knížecí sídlo
 • v 11. století založeno biskupství, roku 1306 zde byl zavražděn poslední český panovník mocného rodu Přemyslovců (král Václav III.)
 • v roce 1573 založena univerzita (druhá nejstarší v českých zemích)
 • v období renesance výstavní sídlo se skvostnými paláci a až 10 tisíci obyvateli, hlavní město Moravy (druhé největší město v českých zemích po Praze)
 • za třicetileté války ničivá okupace švédskými vojsky (1642–1650), při obléhání město zcela pobořeno, naprostá většina obyvatel buď zahynula nebo se z trosek Olomouce odstěhovala
 • v době baroka postavena řada unikátních monumentů, budov a kostelů (Sloup Nejsvětější Trojice, soubor šesti barokních kašen, kostel sv. Michala…)
 • v roce 1767 jedenáctiletý W. A. Mozart v Olomouci složil 6. symfonii F-dur
 • v Olomouci se v roce 1848 ujal vlády v habsburské monarchii na následujících 68 let císař František Josef I.
 • v 18. a 19. století významné vojenské centrum rakouské monarchie, proměna města v barokní pevnost, poté výstavba dalších kasáren a fortů – předsunutých pevností
 • za druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech na 2000 židovských obyvatel, po válce byla odsunuta naprostá většina obyvatel Olomouce německé národnosti (před válkou třetina populace města)
 • po komunistickém převratu v roce 1948 úpadek významu Olomouce, zanedbávání historického dědictví, budování panelových sídlišť
 • po sametové revoluci v roce 1989 postupná rekonstrukce historického centra a památek, stavba nových sportovišť, míst pro rekreaci, hotelů, dopravní a turistické infrastruktury
 • v roce 2000 byl monumentální Sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO
 • nyní šesté největší město v ČR, centrum Olomouckého kraje, sídlo Arcibiskupství olomouckého a Univerzity Palackého

Nejstarší osídlení

Římané v Olomouci

Románská Olomouc

Gotická Olomouc

Renesance a humanismus

Barokní Olomouc

Od 19. století po současnost

Nejstarší osídlení

Do oblasti, ve které leží město Olomouc, zavítal člověk před desítkami tisíc let. Archeologové při svém výzkumu zjistili, že předchůdci dnešních Olomoučanů se dají vystopovat přinejmenším do starší doby kamenné. Úrodná půda zdejší krajiny poskytovala dobré podmínky pro zemědělství. Později přilákala i Kelty a Germány. Mnohem známější je ale pobyt jejich nepřátel. Římané si ve druhé polovině druhého století našeho letopočtu zřídili v místech městské části Neředín pochodový tábor. Sloužil za válek s germánskými kmeny Markomanů. Jde o nejsevernější doklad činnosti Římanů v celé střední Evropě. Přízni mocných se olomoucká lokalita těšila také za éry Velké Moravy a v následujících staletích. Výrazně tomu napomáhaly důležité obchodní stezky, které tudy vedly.

ml. doba kamenná

místo dnešní Olomouce vybíráno pro zakládání vesnic, důležitá křižovatka cest

Římané v Olomouci

Lokalita dnešní Olomouce měla odpradávna strategický význam. Nacházela se zde křižovatka cest, spojujících jednotlivé části Moravy – jih se severem a východ se západem. Důležitost místa si uvědomovali také Římané. Nejspíš právě z toho důvodu si zde postavili pochodový neboli dočasný tábor. Archeologové ho v roce 2001 objevili v Neředíně. Na ulicích Římská a Slovanská prozkoumali část příkopu a opevnění. Jednotka římské armády odsud kontrolovala okolí, včetně významných komunikačních tepen a brodu přes řeku Moravu. Pobyt římských vojáků dnes připomíná originální památník. Dostal podobu římského milníku – stavby, která lemovala cesty někdejší mocné říše. Nachází se u parkoviště vedle neředínských hřbitovů.

 

Více informací na webu: https://rimane.olomouc.eu.

2. století n.l.

pobyt Římanů v Olomouci – dočasný tábor římských legií, více na rimane.olomouc.eu

Románská Olomouc

Důležitý okamžik nastal pro Olomouc v první polovině jedenáctého století. Kníže Oldřich připojil Moravu k českému přemyslovskému státu. V Olomouci se usadil hned první moravský údělný kníže – Oldřichův syn Břetislav. Na návrší, zvaném později Václavské, vyrostl knížecí hrad. Poprvé o něm napsal kronikář Kosmas, zmínka se váže k roku 1055. Hrad se stal centrem nově založeného olomouckého údělu. Na území raně středověké Olomouce to ale zdaleka nebylo vše.

 

Roku 1063 zde vzniklo moravské biskupství, patnáct let nato první samostatný klášter na Moravě. Po několika přestavbách se zachoval až dodnes, jde o monumentální Klášterní Hradisko. Úřad olomouckého biskupa zastával v letech 1126–1150 Jindřich Zdík, domnělý syn kronikáře Kosmy a především obratný politik a diplomat. Ten nechal dostavět románskou katedrálu sv. Václava, kam v roce 1141 přenesl biskupství od kostela sv. Petra na protějším kopci. V sousedství katedrály navíc zřídil kapitulu a dal si vybudovat honosný reprezentační palác. Jeho podstatná část vydržela až do současnosti. Zdíkův palác z první poloviny dvanáctého století patří k nejvýznamnějším románským obytným stavbám v celé Evropě.

1017

připojení Moravy k českému přemyslovskému státu, poté vybudování nového olomouckého hradu prvním moravským údělným knížetem Břetislavem

1055

vznik olomouckého údělného knížectví; první zpráva o olomouckém hradě, zaznamenaná v Kosmově kronice

1063

v Olomouci obnoveno knížetem Vratislavem moravské biskupství, biskupem Jan

1078

založení 1. kláštera na Moravě (Klášter Hradisko) knížetem Otou Sličným

1131

vysvěcení nového biskupského kostela sv. Václava biskupem Jindřichem Zdíkem

Gotická Olomouc

Vznik královského města Olomouce nelze kvůli absenci zakládající listiny přesně určit. Pravděpodobně k tomu došlo před rokem 1246 za vlády Václava I. Ve městě vyrostlo několik klášterů různých církevních řádů, na čerstvě zástavbou ohraničený Horní a Dolní rynek (dnešní Horní a Dolní náměstí) se z předhradí přesunulo centrum obchodu. Václavův nástupce Přemysl Otakar II. poté Olomouci povolil stavbu kupeckého domu. Z roku 1267 pochází nejstarší známý otisk městské pečeti. Už tehdy používalo město znak s motivem šachované orlice. Ve třináctém století byla Olomouc také opevněna hradbami. Spolu se svými obránci odolávaly nepřátelům více než 350 let.

 

K dalším z řady významných olomouckých biskupů patřil Bruno ze Schauenburgu. Tento přední rádce dvou přemyslovských panovníků mimo jiné zareagoval na rozsáhlý požár katedrály. Nechal ji přestavět v tehdy módním, vrcholně gotickém slohu. Čtvrtého srpna 1306 se pak Olomouc výrazně zapsala do českých dějin. V domě kapitulního děkana Budislava z Bělkovic neznámý pachatel ukončil život krále Václava III., čímž královská linie rodu Přemyslovců vymřela po meči.

 

Za éry Lucemburků Olomouc i díky řadě výsad prosperovala. Král Jan Lucemburský a posléze moravský markrabě Jan Jindřich ji ve svých listinách označili za hlavní město Moravy. O tento primát ale ve skutečnosti soupeřila s Brnem. V roce 1378 markrabě Jošt povolil Olomoučanům stavbu radnice. Měšťané z přibližně 300 domů se tehdy mohli těšit například z práva vařit a šenkovat (čepovat) pivo. Za husitských válek zůstala Olomouc katolická, věrná císaři Zikmundovi. K významným Lucemburkovým spojencům patřil i olomoucký biskup Jan Železný. Do rukou husitů město nikdy nepadlo.

 

Po polovině patnáctého století byli z Olomouce stejně jako ze všech moravských měst vyhnáni Židé. Roku 1469 zvolila katolická část české a moravské šlechty v katedrále za českého krále uherského panovníka Matyáše Korvína. O český trůn zápasil nejprve s Jiřím z Poděbrad, poté s Vladislavem Jagellonským. Spory urovnala až mírová dohoda, sjednaná v dubnu 1479 právě v Olomouci. Město se také muselo vyrovnat s velkými požáry. Naproti tomu ho obohatily budovy radnice s orlojem či farního kostela sv. Mořice.

1239–1246

pravděpodobné datum založení královského města Olomouce

1306

v domě kapitulního děkana v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec – král Václav III.

1352

v privilegiu markraběte Jošta označena Olomouc za hlavní město Moravy

Renesance a humanismus

Husitské války sice hospodářský rozvoj města zastavily, koncem patnáctého století ale už Olomouc znovu vzkvétala. Hradby se s ohledem na používání palných zbraní rozrostly o novou linii. Mnohem zajímavější je však rozmach renesanční architektury, který nastal za Stanislava Thurza, biskupa z let 1497–1540. Vzdělaný církevní hodnostář se řadil mezi příznivce olomoucké humanistické společnosti Sodalitas Maierhofiana, která vznikla roku 1502. Další vzdělanec spjatý s Olomoucí, Štěpán Taurinus, ve svém díle z roku 1519 poprvé písemně zmínil olomoucký orloj. Ve městě docházelo postupně k přestavbě středověkých domů, činila se šlechta, církev i měšťané. Východní průčelí radnice ozdobil skvostný renesanční portál a schodiště s lodžií.

 

Renesance ale přinesla také náboženské spory mezi katolíky a protestanty. V roce 1547 byl v Olomouci za tisk „kacířských“ knih popraven tiskař Jan Olivetský. O šest let později zase nekatolíci přepadli klášter dominikánů. Již roku 1556 přišel do Olomouce jezuitský řád. Dne 22. prosince 1573 začala v Olomouci působit druhá nejstarší univerzita v českých zemích. Vznikla poté, co dosavadní jezuitská kolej obdržela potřebná práva. O založení univerzity se výrazně zasloužil podporovatel řádu jezuitů, biskup Vilém Prusinovský. V období před bitvou na Bílé hoře žilo v Olomouci osm tisíc obyvatel v 1200 domech. Na řece Moravě tak stálo druhé největší město českých zemí. Větší byla pouze Praha.

1469

v Olomouci zvolen uherský král Matyáš Korvína za českého krále – v katedrále sv. Václava

1479–1540

za biskupa Stanislava Thurza rozmach renesance v Olomouci

1519

první zmínka o olomouckém orloji v díle moravského humanisty Štěpána Taurina

1556

příchod jezuitů do Olomouce

1573

povýšení akademie na univerzitu, v pořadí druhou v českých zemích

Barokní Olomouc

V průběhu sedmnáctého století zažila Olomouc radostné i bolestné chvíle. Mezi lety 1616 a 1618 se katedrála svatého Václava rozrostla o monumentální raně barokní presbytář. Jde největší stavbu svého druhu v České republice, která vznikla z iniciativy tehdejšího olomouckého biskupa – kardinála Františka Dietrichštejna. V roce dobudování presbytáře ale vypukla třicetiletá válka. České stavovské povstání sice ukončila bitva na Bílé hoře, za jeho vlády „zimního krále“ Fridricha Falckého se však v Olomouci stačil udát tragický příběh. Holešovského faráře Jana Sarkandra vzbouření stavové obvinili z údajné velezrady a spojenectví s nepřítelem. Kněz nařčení popíral, nepřiznal se ani při mučení. Zraněním, která utrpěl na mučidlech, ale 17. března 1620 podlehl. O více než 300 let později jej papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Svatořečení proběhlo roku 1995 přímo v Olomouci.

 

Zkraje roku 1621 město bez boje obsadila císařská armáda. Za třicetileté války byla Olomouc také poprvé dobyta. V roce 1642 se jí i kvůli špatnému stavu městských hradeb zmocnili Švédové. Právě ti se ale pak zaměřili na stavbu nového opevnění. V Olomouci odolali několika obléháním císařskou armádou a město opustili teprve po zaplacení válečné náhrady roku 1650. Po skončení okupace se Olomouc nacházela ve velmi zuboženém stavu. Snad nejlépe to vystihuje proměna počtu obyvatel. Zatímco ještě v roce 1640 jich na území města žilo více než třicet tisíc, po odchodu Švédů jich zůstalo pouze 1675. Někdejšímu hrdému královskému městu dokonce hrozila demolice, k té však nakonec naštěstí nedošlo.

 

Uplynulo několik desítek let a Olomouc začala znovu vzkvétat. Nemalou měrou se o to zasloužil biskup Karel II. z Liechtensteina – Castelcornu. Do města pozval řadu kvalitních umělců, včetně architektů jinak pracujících pro habsburský dvůr ve Vídni. Zvelebení v barokním slohu se dočkaly jak světské, tak církevní stavby. Roku 1655 prohlásil císař Ferdinand III. Olomouc za pevnostní město. Nově ji chránilo mohutné bastionové opevnění, které dokončila císařovna Marie Terezie. Poprvé a naposledy čelila pevnost nepřátelským vojákům za sedmileté války v roce 1758. Tehdy se ubránila Prusům, vítězstvím v bitvě u Domašova k tomu pomohl také slavný generál Laudon. Marie Terezie se Olomouci – po ztrátě většiny Slezska hraniční pevnosti – odvděčila vylepšením městského znaku a později potvrzením výsady užívat titul královského hlavního města.

 

Osmnácté století přineslo Olomouci rozsáhlý požár, morovou epidemii, ale především další zářné okamžiky. V roce 1770 otevřelo stálé divadlo, sedm let poté se z biskupství stalo arcibiskupství. Kromě toho v Olomouci pobývala nejedna světově proslulá osobnost. Například roku 1767 tady jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart zkomponoval svou VI. symfonii F–dur.

1620

v olomoucké městské věznici umučen sv. Jan Sarkander

1642–1650

okupace Olomouce švédskými vojsky hraběte Torstenssona

1655

Olomouc vyhlášena pevnostním městem rozhodnutím císaře Ferdinanda III.

1709

velkým požárem města zničeno 350 domů a poškozeny interiéry některých kostelů

1713–1715

velká morová epidemie

1741–1742

okupace Olomouce pruskými vojsky

1754

vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice

1758

olomoucká pevnost odolala obléhání pruských vojsk

1762

císařovnou Marií Terezií potvrzena Olomouci výsada používání titulu královského hlavního města

1767

jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart v Olomouci zkomponoval 6. symfonii F – dur

1770

zřízení stálého divadla

1773

zrušení jezuitského řádu a zestátnění univerzity

1777

olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství

1794–1797

francouzský generál J. P. Lafayette vězněn v kasematech olomoucké pevnosti

Od 19. století po současnost

Umělecký život v Olomouci v první třetině devatenáctého století výrazně ovlivnila stavba nového divadla. Velmi osvícenou osobností byl arcibiskup Rudolf Jan Habsbursko-lotrinský. Jeho zásluhou vznikl v sousedství tehdejšího města první park, nazvaný Rudolfova alej. Velký hospodářský význam měla pro Olomouc výstavba železnice. První vlak přijel do srdce Hané v roce 1841. Bouřlivé revoluční události roku 1848 přiměly císařský dvůr zamířit právě do Olomouce. Druhého prosince se v Arcibiskupském paláci stal novým rakouským císařem František Josef I., který pak vládl téměř sedmdesát let.

 

Roku 1860 Olomouc na více než osm desítek let ztratila univerzitu. Obnovena byla až po druhé světové válce, v roce 1946. Po polovině devatenáctého století zdokonalily obranu města pevnůstky v jeho okolí, takzvané forty. Jejich systém ale nebyl dokončen, většina z nich navíc nikdy nebojovala. Výjimkou tvoří pouze forty č. X, XV a XVIII, jejichž děla v roce 1866 odstřelovala pruské vojsko při přesunu z Drahanovic do Olšan u Prostějova. Pevnostním městem přestala být Olomouc v roce 1886. Opevnění začaly postupně nahrazovat nové domy a přilehlé parky. Do roku 1918 se katastr města rozrostl bezmála šestinásobně.

 

Vedle železniční dopravy začaly fungovat městská plynárna a vodárna. V roce 1898 vyjela do olomouckých ulic první tramvaj, hospodářský rozmach pak umocnilo zakládání továren, pivovarů, sladoven, cukrovarů či železáren v blízkosti města.

 

Nedlouho po vzniku samostatného Československa, roku 1919, byly k Olomouci připojeny dvě sousední města (Hodolany a Nová Ulice) a jedenáct obcí (Bělidla, Černovír, Hejčín, Chválkovice, Lazce, Nové Sady, Nový Svět, Neředín, Pavlovičky, Povel a Řepčín). Tím vznikl takzvaný Velký Olomouc (název města byl tehdy ještě oficiálně rodu mužského). S nově převažujícím českým obyvatelstvem, které početně předčilo Němce, se stal šestým největším městem první republiky.

 

Nacistický a komunistický totalitní režim zapříčinily pro město těžké časy. V březnu 1939 shořela velkolepá synagoga, která stála na dnešním Palachově náměstí u Terezské brány. Komunistické vnímání architektury zase způsobilo necitlivou výstavbu obchodního domu před kostelem sv. Mořice nebo přebudování orloje v duchu takzvaného socialistického realismu. Dalších větších zásahů zůstalo historické jádro Olomouce ušetřeno, v dubnu 1971 bylo totiž vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Nejednu okrajovou část města však zaplnily typické obytné stavby komunistické éry – paneláky.

 

Roku 1997 se Olomouc musela vypořádat s těžkou zkouškou v podobě ničivé povodně. S příchodem stoleté vody došlo k vylití vodních toků v čele s řekou Moravou na více než třetinu území města. Škody napáchala především v Černovíře, Lazcích či Nových Sadech. Těsně před koncem druhého tisíciletí měli ale Olomoučané znovu důvod k radosti. Barokní Čestný sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí vyhlásili odborníci památkou světového kulturního dědictví UNESCO.

1841

příjezd prvního vlaku do města – Olomouc železniční stanicí Severní dráhy

1848

dočasné přesídlení císařského dvora z Vídně do Olomouce, uvedení císaře Františka Josefa I. na trůn

1850–1866

rozšiřování pevnostního pásma, budování pevnůstek v okolí města

1860

zrušení univerzity

1919

vznik tzv. Velké Olomouce připojením 2 měst a 11 obcí k Olomouci

15. 3. 1939

obsazení Olomouce německou armádou

8. 5. 1945

osvobození města

1946

obnovení olomoucké univerzity

1947–1955

olomoucký orloj přebudován Karlem Svolinským do socialisticko-realistické podoby

1971

Olomouc vyhlášena městskou památkovou rezervací

21. 5. 1995

návštěva papeže Jana Pavla II. v Olomouci, kanonizace sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy v katedrále sv. Václava, poutní chrám na Sv. Kopečku povýšen na baziliku minor

2000

čestný Sloup Nejsvětější Trojice vyhlášen památkou světového kulturního dědictví UNESCO

Více informací z historie města najdete na webových stránkách Z olomouckých archivů.

Co hledáte?